Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Wat wij doen

Op deze pagina geven we aan wat onze energievisie is voor de huishoudens in Stiens en hoe we het daarin omschreven doel met behulp van werkgroepen en aandachtsgebieden willen bereiken.

Onze Energievisie

Bij de oprichting van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. is als beginsel genomen dat wij er naar streven om het energieverbruik in Stiens en omgeving te verlagen en de energie die nodig is zoveel mogelijk lokaal en duurzaam op te wekken. Om aan onze activiteiten handen en voeten te geven is het nodig om een visie te hebben op het gebruik van energie in Stiens en de  mogelijkheden voor lokale opwekking. Wij hebben daartoe een rekenmodel opgesteld waarmee de gevolgen van de verschillende manieren van energie- en warmtetransitie in kaart (en beeld) kunnen worden gebracht. Naast het energiegebruik in onze woningen, houden we ook rekening met de transitie in het autovervoer. Er gaan immers steeds meer hybride en elektrische auto’s komen, die niet meer bij de benzinepomp tanken, maar thuis worden opgeladen van het elektriciteitsnet.

Het toekomstige scenario

In de Warmtevisie van de gemeente Leeuwarden wordt in de toekomst  voor Stiens en omgeving uitgegaan van “Warmtepompen en Groen Gas”. Dit hebben we meegenomen. In ons rekenmodel kunnen we met bepaalde uitgangspunten en aannames opties uitrekenen. Zo ook een representatief scenario voor over 10 jaar. In dit scenario wordt in Stiens ieder jaar het huidige (fossiele) gasgebruik van 4,9 miljoen m3 bespaard, alsook – omdat we vervoer meenemen – jaarlijks de huidige 3,3 miljoen liter benzine.

Dit wordt bereikt door:

  • Een besparing van 20% op alle verbruikscategorieën (Warmte, Vervoer, Elektra).
  • Een besparing op gas door een verregaande inzet van warmtepompen: van 4,9 miljoen m3 gas/jaar terug naar 1,2 miljoen m3 gas/jaar.
  • Het resterende gasgebruik (1,2 miljoen m3 gas/jaar) opwekken als groengas.
  • Overstappen op elektrische mobiliteit.
  • Door dit alles meer benodigde elektriciteit duurzaam opwekken: 22,3 GWh/jaar tegen 4,5 GWh/jaar nu. (Die 4,5 GWh/jaar is de huidige opbrengst van alle woningdaken in Stiens).

De preciezere uitleg van dit scenario en hoe we deze energie in de eigen omgeving zouden kunnen opwekken kun je lezen in: Energievisie StEK. In overleg met de leden kunnen ook ander scenario’s worden gepresenteerd en besproken.

Werkgroepen en aandachtsgebieden

Binnen de Stienzer Energykoöperaasje hanteren we een thematische onderverdeling qua werkzaamheden, projecten, werkgroepen en aandachtsgebieden om de bovenstaande visie te realiseren. Onderstaand geven we een overzicht op hoofdlijnen. Onder deze “hoofdstukken” gaan we verder in op de details, op de stappen die we doen/deden, op de vorderingen en op de resultaten.

Wat betreft de (toekomstige) energievraag van huishoudens maken we onderscheid tussen verschillende mogelijkheden bij het opwekken of het verminderen van de vraag naar WARMTE en het lokaal opwekken van STROOM. Daarnaast kennen we binnen het thema BEWUSTWORDEN, BESPAREN, FINANCIEREN ook een aantal aandachtsgebieden en werkgroepen.

Via onderstaande thema’s wordt nader ingezoomd op verschillende projecten, acties en resultaten.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.