Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Zonneweide Wurgestroom

Wat is het plan?

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft het plan een zonnepark te realiseren aan de Wurge (een brede sloot) noordelijk van het Stienser Bos. De naam van dit zonnepark is “Zonneweide Wurgestroom” en wordt ontwikkeld door Zonneweide Wurgestroom B.V. In eerste instantie werd uitgegaan van de percelen D en E (eigendom van Hoverniersbedrijf Nijp) op de onderstaande afbeelding. In latere instantie is perceel C (eigendom van de Protestantse Gemeente Stiens) daaraan toegevoegd.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op 7 november 2023 is een eerste voorlichting voor het dorp Stiens tijdens de jaarlijks vergadering van Plaatselijk Belang Stiens (PBS). Daarvan is een VERSLAG gemaakt waarin ook wordt ingegaan op de tijdens de bijeenkomst gestelde vragen uit de zaal. Daarnaast is bij dit onderwerp ook een pagina VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ).

De volgende stap werd genomen op 16 november 2023. Op die datum was de Algemene Ledenvergadering van de Energykoöperaasje. De aanwezige leden stemden in met de plannen en met de volgende stappen.

Op 20 november 2023 is – onder leiding van een aantal externe adviesbureaus (landschap, duurzaamheid en procesontwikkeling) plus vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en de Fries Milieufederatie – gewerkt aan de eerste mogelijke contouren van de inrichting van de zonneweide. Dat gebeurde na een zorgvuldige toelichting en het aangeven van randvoorwaarden door alle externen. Voor deze schetsavond had zich een aantal inwoners van Stiens en leden van de Energykoöperaasje aangemeld. Nogmaals werd door enkele aanwezigen benadrukt dat draagvlak bij en inspraak van de inwoners van Stiens belangrijk zijn en dat ook voldoende wordt gekeken naar alternatieven, zowel qua energieopwekking als locaties.

Destijds waren alleen de percelen ( D ) en ( E ) in beeld. Werkende weg kwam ook het perceel ( C ) van de Protestantse Gemeente Stiens in beeld. Het plan omvat nu 4 hectare aan zonnepanelen, waarmee we een goed uitgangspunt hebben voor een passende businesscase.

Op de Algemene Ledenvergadering van de Stienzer Energykoöperaasje op 17 april 2024 hebben de leden – aan de hand van het bijgevoegde landschapsplan – ingestemd met de voorgestelde inrichting, met verdere stappen in de richting van de Protestantse Gemeente, ook over een mogelijke aankoop van het perceel C. Op basis van deze inrichting en landschappelijke inpassing stemde de vergadering tevens in om met de gemeente Leeuwarden te overleggen om te komen tot een aanvraag voor een Omgevingsvergunning.  Over de vervolgstappen communiceren we na dit overleg met de gemeente.

Zie onderstaande afbeelding voor de landschappelijke inpassing

Intussen is ook het noodzakelijke archeologisch onderzoek afgerond. Het plangebied ligt grotendeels op de oude kwelderwal. Onderzoek wees uit dat ter plekken geen middeleeuwse of laatmiddeleeuwse bewoningslagen zijn vastgesteld. Het erf van de historische boerderijplaats die aan de noordzijde van de Lege Hearewei lag heeft niet in het plangebied doorgelopen. Het advies van het bureau is om het onderzochte deel van het perceel (daar waar de zonnepanelen zullen worden geplaatst) vrij te geven, omdat er archeologisch geen belemmeringen zijn voor de bouw van het zonnepark.

*) Zie hier het rapport over de landschappelijke inpassing

*) Zie hier het rapport over het archeologisch onderzoek

Hoe is de verdere planning?

Vooralsnog is de planning – mede gezien de noodzakelijke netverzwaring tussen Hallum (onderstation Liander) en Stiens – dat de stroomproductie in 2026 pas kan plaatsvinden. De netverzwaring is niet alleen noodzakelijk voor de huishoudens in Stiens en omgeving (laagspanning), maar ook voor de bedrijven en de voorgenomen Zonneweide Wurgestroom (middenspanning).

Wordt vervolgd……

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.