Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Zonneweide Wurgestroom

Wat is het plan?

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft het plan een zonnepark te realiseren op twee percelen land van het bedrijf Hielke Nijp Hoveniers aan de Wurge, noordelijk van het Stienser Bos. De naam van dit zonnepark is “Zonneweide Wurgestroom” en wordt ontwikkeld door Zonneweide Wurgestroom B.V. Het betreft de percelen met de nummers D en E op de onderstaande afbeelding. De brede sloot met de naam De Wurge vormt de grens tussen de percelen A, B en E en het zuidelijk ervan gelegen Stienser Bos.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op 7 november 2023 is een eerste voorlichting voor het dorp Stiens tijdens de jaarlijks vergadering van Plaatselijk Belang Stiens (PBS). Daarvan is een VERSLAG gemaakt waarin ook wordt ingegaan op de tijdens de bijeenkomst gestelde vragen uit de zaal. Daarnaast is bij dit onderwerp ook een pagina VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ).

De volgende stap werd genomen op 16 november jl. Op die datum was de Algemene Ledenvergadering van de Energykoöperaasje. De aanwezige leden stemden in met de plannen en met de volgende stappen.

Op 20 november 2023 is – onder leiding van een aantal externe adviesbureaus (landschap, duurzaamheid en procesontwikkeling) plus vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en de Fries Milieufederatie – gewerkt aan de eerste mogelijke contouren van de inrichting van de zonneweide. Dat gebeurde na een zorgvuldige toelichting en het aangeven van randvoorwaarden door alle externen. Voor deze schetsavond had zich een aantal inwoners van Stiens en leden van de Energykoöperaasje aangemeld. Nogmaals werd door enkele aanwezigen benadrukt dat draagvlak bij en inspraak van de inwoners van Stiens belangrijk zijn en dat ook voldoende wordt gekeken naar alternatieven, zowel qua energieopwekking als locaties.

Hoe is de verdere planning?

Het bestuur van de Stienzer Energykoöperaasje heeft binnenkort een vervolgoverleg met de gemeente Leeuwarden. Het voornemen is om in het eerste kwartaal van 2024 de Omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente Leeuwarden. Daarvoor moet nog wel het nodige huiswerk worden gemaakt.

Binnenkort komt op deze plek op de website de voorlopige planning. Met daarbij de stappen die sowieso nog gezet moeten worden voordat tot realisatie kan worden overgegaan. Vooralsnog is de planning – mede gezien de noodzakelijke netverzwaring tussen Hallum (onderstation Liander) en Stiens – dat de stroomproductie in 2026 pas kan plaatsvinden. De netverzwaring is niet alleen noodzakelijk voor de huishoudens in Stiens en omgeving (laagspanning), maar ook voor de bedrijven en de voorgenomen Zonneweide Wurgestroom (middenspanning).

Wordt dus vervolgd

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.