Maak kennis
 • Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Category Archive: Geen categorie

 1. Nadere uitleg – deel 1

  Leave a Comment

  In de afgelopen maanden hebben we uit verschillende reacties gemerkt dat er veel vragen leven over de werkwijze en de plannen van de Stienzer Energykoöperaasje. Daarbij gaat het onder meer over het opwekken van groene energie, al dan niet voor de eigen inwoners van Stiens, de eventuele negatieve invloed daarvan op de natuur en biodiversiteit, het verbruik van grondstoffen en de financiële aspecten van de plannen. In een aantal berichten gaan we hier nader op in.

  Naast besparen ook groen opwekken

  De Stienzer Energykoöperaasje heeft een aantal doelstellingen. Naast bewustwording en het adviseren en stimuleren van inwoners in Stiens en omgeving over besparen en isoleren, werken we aan het opwekken van duurzame energie. Om enig idee te hebben van de hoeveelheid energie (groen gas en elektriciteit) die in Stiens te zijner tijd nodig is, hebben we onlangs een Energievisie opgesteld. Kritische blikken zijn daarbij welkom, immers wij zijn aan de slag voor alle bewoners van ons dorp en de directe omgeving. En natuurlijk voelen wij ons als bestuur van de Energykoöperaasje geroepen om op vragen te reageren. Daarbij willen we binnenkort ook ingaan op de relatie tussen de plannen voor de Zonneweide “Wurgestroom” en netcongestie.

  Opbrengsten investeren we in Stiens

  De plannen die we hebben voor een groene strategie gaan niet uit van een winstmaximalisatie en van financieel gewin. Als er geld wordt verdiend, dan investeren we dat in de Stienzer gemeenschap en/of in volgende duurzaamheidsprojecten. Dit is statutair vastgelegd in de doelstellingen van de Energykoöperaasje.

  Zonder zwarte cijfers geen project
  Voor iedereen zal het duidelijk zijn dat wat we doen wel “financieel uit moet kunnen”. Met andere woorden dat er een positieve business-case is, dat er een financiële buffer wordt opgebouwd en dat we geen rode cijfers schrijven! Wel moeten we opmerken dat dit alles niet lukt zonder een zekere garantstelling van de overheid voor een minimale opbrengst in eurocenten per kWh (SCE-subsidie). En zonder een sluitende business-case gaan de leden van StEK en het bestuur, maar vooral ook “de bank” niet mee in het verhaal! Het blijkt dat het de laatste tijd wel steeds lastiger wordt om een sluitende business-case op te stellen.

  In een volgend artikel zullen we ingaan op het effect op natuur en grondstoffen, de zogenaamde “footprint”. Eventuele reacties graag naar info@stienzer-ek.nl. En lid worden kan natuurlijk altijd. Dan heb je ook de mogelijkheid om mee te praten en invloed uit te oefenen op de doelstellingen en de werkwijze van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Het bestuur

 2. Update over Zonneweide Wurgestroom

  Leave a Comment

  Afgelopen maanden was het voor velen stil rond de ontwikkeling van Zonneweide Wurgestroom. Achter de schermen werd evenwel door velen hard gewerkt. Niet alleen op het punt van het archeologisch onderzoek, maar ook op de volgende vragen wilden we een antwoord: (1) is er voldoende ruimte voor een dusdanig aantal zonnepanelen dat het financieel uit kan, (2) is er voldoende ruimte voor biodiversiteit en (3) is er voldoende ruimte voor een goede landschappelijke inpassing.

  Eind 2023 is er tussen het Hoveniersbedrijf Nijp en Wurgestroom B.V. een overeenkomst gesloten tot de ontwikkeling van een zonneweide op percelen van het bedrijf. Op 20 november jl. volgde een schetssessie over noodzakelijke randvoorwaarden voor de inrichtring van het gebied (de Sinnetafel). Daarbij waren destijds alleen de percelen ( D ) en ( E ) in beeld. Werkende weg kwam ook het perceel ( C ) van de Protestantse Gemeente Stiens in beeld. Het plan omvat nu 4 hectare aan zonnepanelen, waarmee we een goed uitgangspunt hebben voor een passende businesscase.
  LINK naar pagina Zonneweide Wurgestroom

 3. Onze Energievisie tot 2033

  Leave a Comment

  Op de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2024 wordt gesproken over onze Energievisie. We gaan daarbij uit van een situatie over 10 jaar, zeg 2033. In het toekomstige scenario betrekken we de Warmtevisie van de gemeente Leeuwarden. Daarin wordt in de toekomst voor Stiens en omgeving uitgegaan van “Warmtepompen en Groen Gas”. Dit hebben we meegenomen. We hebben rekenmodel opgesteld waarmee we met bepaalde uitgangspunten en aannames diverse opties kunnen uitrekenen.

  Zo ook een representatief scenario voor over 10 jaar. In dit scenario wordt in Stiens ieder jaar het huidige (fossiele) gasgebruik van 4,9 miljoen m3 bespaard, alsook – omdat we vervoer meenemen – jaarlijks de huidige 3,3 miljoen liter benzine.

  De preciezere uitleg van dit scenario en hoe we deze energie in de eigen omgeving zouden kunnen opwekken kun je lezen in: Energievisie StEK.

 4. Goed jaar voor de Stienzer Energykoöperaasje

  Leave a Comment

  In het afgelopen jaar ontwikkelde de Stienzer Energykoöperaasje U.A. zich verder als een duurzaam initiatief voor Stiens en omgeving. De initiatieven die vijf jaar geleden in gang werden gezet, komen steeds verder tot ontwikkeling. Een kort overzicht van de acties en resultaten in 2023.

  De Energykoöperaasje heeft – zoals bekend – in 2022 een deel van het dak van Haan Reclamewerk belegd met zonnepanelen. In september 2023 konden onze certificaathouders hun eerste terugbetaling met rente ontvangen. Daarnaast zijn we gestart met de ontwikkeling van Zonneweide Wurgestroom, een kleine zonneweide ten noorden van het Stienser Bos op twee percelen van Nijp Hoveniersbedrijf. Begin 2024 zullen we in overleg met de gemeente Leeuwarden de procedure voor de totstandkoming vervolgen via een aanvraag Omgevingswet.

  In 2023 zijn we gestart met een werkgroep die zich in ruimste zin bezig houdt met Warmte. Elke vrijdagmiddag zit onze energiecoach in de bibliotheek in Stiens voor vragen of voor het regelen van een huisbezoek. Daarnaast zijn we eind 2023 gestart met een actie voor het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen bij huishoudens via de energiecoach en een FIXTEAM. Bewoners in Stiens en omgeving kunnen hierdoor GRATIS in aanmerking komen voor deze maatregelen door zich – met behulp van de speciale button – aan te melden via de website. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Fryslân, de Energiebank, Rabobank, LSA Bewoners en de gemeente Leeuwarden. Heb je je nog niet opgeven doe het snel. Het bespaart op stroom en gas in deze dure tijden, zeker nu de energietoeslag is verdwenen.

  Afgelopen jaar hebben we 27 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Verheugd is ook dat het aantal klanten bij Energie VanOns is tegenomen. Dat levert hen duurzame en groene energie op en de Energykoöperaasje een financieel voordeel waardoor we nog meer kunnen investeren in een duurzaam en fossielvrij Stiens en omgeving.

  In 2024 bestaat de Stienzer Energykoöperaasje vijf jaar. Samen met de gemeente Leeuwarden willen we het komende jaar aandacht geven aan de door de gemeenteraad vastgestelde Warmtevisie. Binnenkort hopen we meer naar buiten te kunnen brengen.

  Wil je ons steunen? Word dan nu voor € 10 per jaar lid van de Stienzer Energykoöperaasje, zodat we nog meer voor Stiens en omgeving kunnen betekenen in de overgang van fossiele naar duurzame energie en ook de inwoners kunnen ondersteunen. Een duurzaam 2024 toegewenst allemaal!

 5. Meld je aan voor het FIXTEAM !

  Leave a Comment

  Met de sterk gestegen kosten voor energie en de hoge inflatie komen gezinnen en alleenstaanden in financiële problemen. De Stienzer Energykoöperaasje gaat daar de komende maanden iets aan doen. Als doelgroep worden die huishoudens gezien die te maken hebben met óf een hoge energierekening en/óf een slecht geïsoleerde woning en/óf een laag inkomen. Eerst komt de energiecoach langs om te inventariseren hoe en waar kan worden bezuinigd op energie. Daarna komt het FIXTEAM om GRATIS kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. Denk hierbij aan het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie, LED-lampen, een waterbesparende douchekop en meer. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om radiatorventilatoren aan te brengen en kan de Cv-installatie waterzijdig worden ingeregeld door een monteur. En dat alles zonder kosten!

  De Stienzer Energykoöperaasje streeft ernaar om Stiens en omgeving minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Dat doet zij onder meer door een besparingsactie als deze, door het geven van algemene voorlichting en het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen. De inzet van het fixteam in de komende maanden wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden, de Energiebank Fryslân, de Rabobank en het BuurtBespaarBudget van LSA Bewoners.

  Bewoners die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen zich aanmelden via een formulier op de website van de Stienzer Energykoöperaasje via de knop “OPGEVEN FIXTEAM / ENERGIECOACH”. Ook kunnen zij zich wekelijks op vrijdag van 15.30 – 17.30 uur tijdens het spreekuur in de Bibliotheek in Stiens voor deze actie opgeven. Flyers zijn beschikbaar bij De Nije Skalm, de bibliotheek, via het spreekuur van WoonFriesland en via het Dorpenteam van Amaryllis.

  De Stienzer Energykoöperaasje is verheugd vanaf nu tot en met april dit initiatief te kunnen uitvoeren. De energiecoach: “We merken dat veel mensen niet weten waar en hoe ze moeten beginnen met energie besparen. Zeker als er sprake is of dreigt van hoge energiekosten of een laag inkomen. Deze praktische aanpak laat mensen zien dat energie besparen stap voor stap voor iedereen mogelijk is. Of je nu kleine of grote maatregelen wilt treffen, we willen iedereen helpen met het zetten van deze stappen”.

 6. Artikel Zonneweide Wurgestroom in LC

  Leave a Comment

  Zaterdag 18 november 2023 staat in de Leeuwarder Courant een artikel over Zonneweide Wurgestroom. Harm de Kroon (onze oud-voorzitter) heeft een interview over de (on)mogelijkheden voor een zonnepark op landbouwgrond. Hij legt aan journalist Wilbert Elting uit waarom de mogelijkheid voor een park van maximaal 4 ha wel zou kunnen op twee percelen aan de noordzijde van het Stienzer Bos. Dit zou in tegenspraak zijn met de wens van minister De Jonge en Provinciale Staten van Fryslân. Harm de Kroon legt uit dat er in de Staten van Fryslân een motie is aangenomen waarmee kleinschalige zonneparken, die ten dienste staan van de Mienskip en waarbij ook het eigendom in meerderheid bij die Mienskip is, worden toegelaten.

  Wil je het hele bericht lezen, dan is hier de LINK.

 7. Impressie presentatie Wurgestroom

  Leave a Comment

  Dinsdag 7 november jl. presenteerde de Stienzer Energykoöperaasje tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Stiens haar plannen voor een zonneweide op twee percelen van Nijp Hoveniers aan de noordzijde van het Stienser Bos. Voorzitter Harm de Kroon schetste daarbij een beeld van de energiebehoefte van Stiens in 2030 voor de situatie dat alle fossiele energie is vervangen door elektriciteit.

  De Energykoöperaasje ziet in haar plannen – die gebaseerd zijn op de Warmtevisie van de gemeente Leeuwarden van eind 2021 – een opdracht om voortvarend aan de slag te gaan met de energietransitie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opwekken van stroom, zoals zonnepanelen op daken, op land en door middel van dorpsmolens. Op dit moment zijn er de voorliggende plannen voor de aanleg van circa 4 ha zonnepanelen op het land van Nijp Hoveniers. De gemeente Leeuwarden is in principe bereid tot medewerking. Onlangs is nog een discussie gevoerd in Provinciale Staten over het wel of geen zonnepanelen plaatsen op landbouwgronden. Via een aangenomen motie is er de mogelijkheid opengelaten voor kleinschalige plannen, mits de ontwikkeling en de voordelen ten goede komen aan de lokale Mienskip en er sprake is van lokaal eigendom. “Dit plan is daar bij uitstek een voorbeeld van’’, aldus De Kroon.

  Vanuit de zaal werden vele vragen gesteld. De antwoorden van de Energykoöperaasje kunnen niet alle vragen bij de bewoners wegnemen, maar kunnen op feiten worden onderbouwd. De Kroon doet daarbij ook nog de volgende oproep: “Kijk vooral op onze website voor meer informatie en deze presentatie. Meld je daarbij ook  aan voor de bijeenkomst van 20 november a.s. in De Nije Skalm. Je hebt dan de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over de eisen tot inrichting van het gebied, waarin biodiversiteit een belangrijke rol speelt. Hier zoeken we  20 tot 25 bewoners voor”.

  Een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ) vind je HIER.

  De Energykoöperaasje zal mede aan de hand van de schetsen die gemaakt worden een aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente indienen.

 8. Zonnepanelen, last of lust?

  Leave a Comment

  Afgelopen maanden scheen de zon uitbundig en was de energieproductie van zonnepanelen goed.  Maar helaas, er zijn een aantal problemen zichtbaar geworden de laatste tijd. Ten eerste kun je de opgewekte stroom niet altijd meer kwijt wegens een vol netwerk en ten tweede kun je gestraft worden de teruglevering aan het net op ongunstige tijdstippen.

  Dat is ten eerste een vervelende constatering. De opwek van groene stroom – door wind en zon – gaat aan zijn eigen succes ten onder. Er is onvoldoende netcapaciteit. Wij kunnen minder stroom terug leveren aan het net en zo minder salderen op jaarbasis. Alle stroom, die we overdag opwekken en ook gelijk gebruiken, hoeven we dan dus ook niet duur in te kopen. Intussen wordt door Liander hard gewerkt om dit op te lossen, via het programma NuLelie. Zo wordt in Hallum een nieuw verdeelstation gebouwd. Dat is eind 2025 gereed en daar heeft Stiens ook baat bij. Het gaat dus beter worden!

  Het tweede punt gaat over het verdienmodel van de energiemaatschappijen en met de voordelen – tot nu toe – die panelenbezitters hebben vanwege het salderen. Dat kunnen salderen op jaarbasis heeft er toe geleid dat veel particulieren grote aantallen zonnepanelen op hun daken zijn gaan leggen. En die leveren een deel van de opgewekte de stroom terug aan een vol netwerk en krijgen daarvoor dan geld terug van de energiemaatschappijen. Maar dat kost die bedrijven veel geld en daardoor staat de winstgevendheid van een commercieel bedrijf voor de aandeelhouders te veel onder druk. Maar maatschappelijk gezien willen we van de fossiele energie af. Dat uitgerekend een van de groenste energiebedrijven – Vandebron – het voortouw neemt om de particulieren te straffen voor die teruglevering is opmerkelijk. Maar Vandebron is onderdeel van Essent, dat weer onderdeel is van Eon, een Duits bedrijf. En die boekte de afgelopen periode wel een winst van bijna 3 miljard euro. De aandeelhouder wint en strijkt de winst op!

  Velen maken om die reden bewust een andere keuze, namelijk klant worden van een coöperatieve energiemaatschappij, zoals Energie VanOns. Zij hebben dus geen aandeelhouders. Hun winst komt voor een deel terug bij de lokale coöperaties, zoals de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Voor elke klant ontvangen de aangesloten coöperaties ruim 50 euro per jaar om lokaal opnieuw te  investeren in duurzame oplossingen. Niks geen gulzige aandeelhouders, maar geduldige klanten die dus bewust kiezen voor een van de groenste energiemaatschappijen in Nederland (al jaren in de top10). Wil jij hier ook bij horen en van die last toch weer een lust maken? Wordt dan klant van Energie VanOns. En wordt tevens lid van de Stienzer Energykoöperaasje, zodat wij de begunstigde worden van die € 50 per jaar. Doen dus!

 9. Eindrapport overhandigd aan wethouder Stellingwerf

  Leave a Comment

  Voorzitter Harm de Kroon van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft op woensdag 19 juli jl. het eindrapport “Stek komt bij langs” aangeboden aan wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden. Op deze manier werd (financiële en inhoudelijke) verantwoording afgelegd over de uitvoering van drie buurtenquêtes in Stiens (Stienservaart, Stinzen-Zuidoost en It Skil). Binnen het project werd tevens uitvoering gegeven aan de verspreiding van zes flyers – heel Stiens dekkend – waarin het gemiddelde energieverbruik per postcode werd gepresenteerd.  Al deze acties zijn afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd.

  De gemeente Leeuwarden was bij monde van de wethouder zeer tevreden over de uitgevoerde acties, alsmede over de besteding van de subsidiegelden die de Energykoöperaasje hiervoor van de gemeente mocht ontvangen. Zeker geldt dat ook voor de investering in een warmtecamera, de manier waarop de bewoners bij de acties zijn betrokken en voor de duidelijke wijze waarop de resultaten van de enquêtes werden gepubliceerd. Al met al reden om gezamenlijk te kijken naar een vervolg, mede met het oog op de uitvoering van de Warmtevisie van de gemeente Leeuwarden en de betrokkenheid van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. daarbij als vertegenwoordiger van de inwoners van Stiens. De Energykoöperaasje heeft daartoe het plan “Stek komt bij je langs 2.0” ingediend. Het is nu zaak om daar samen met de gemeente “handen en voeten aan te geven”.

  We houden ook via De Stienser alle inwoners van Stiens op de hoogte van het vervolg. Immers samen maken we Stiens en omgeving steeds meer energieneutraal. Belangstelling? Word lid via onze website: www.stienzer-ek.nl/lid-worden/.

 10. Leveren jouw zonnepanelen wel terug?

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje heeft onlangs van een bewoner van De Helling een vraag ontvangen. Het gaat om de volgende kwestie. De omvormer van de zonnepanelen van deze bewoner slaat zo nu en dan uit. Met name op zeer zonnige dagen – en die hebben we afgelopen weken vaak gehad. Hij vroeg zich af of dit ligt aan zijn omvormer of aan de stroomkabels in de buurt.

  Navraag bij Liander heeft hem inmiddels geleerd dat er sprake is van een netwerk dat het (tijdelijk) niet aankan en dat hij daar last van heeft, zeker op zonnige dagen. De stroomlevering aan het net wordt dan stilgelegd. Een mooie zonnige dag met veel opgewekte stroom om terug te leveren wordt dan een strop. De saldering werkt niet meer optimaal en het kost hem geld.

  De vraag die hij de Stienzer Energykoöperaasje stelde, leverde na een kort onderzoekje op dat meer bewoners in Stiens hier last van moeten hebben, ook al weten sommigen dat zelf (nog) niet. Kijk eens op je app van de zonnepanelen en ontdek dat op zonnige dagen de opbrengsten tijdelijk van circa 10.00 uur tot circa 16.00 uur lager liggen. Er ontstaat een soort van zaagtandprofiel. Op de website van Liander kun je bovendien ontdekken dat jouw postcode en huisnummer hier wel/geen last van heeft. In de ene wijk lijkt dit een groter probleem te zijn dan in de andere wijk.

  Graag willen we jullie hier dan ook attent op maken. Wij kunnen de problemen niet oplossen. Wel kunnen we iedereen bewust maken van het feit dat delen van Stiens problemen heeft met de teruglevering. Kijk dus eens op je app of op je computer hoe het zit met jouw zonnepanelen en de teruglevering. We zullen het onder de aandacht brengen van de gemeente Leeuwarden en/of Liander, voor zover ze dat nog niet in detail (straatniveau) weten. Willen we de stroomvoorziening op orde hebben voor de komende energietransitie dan is dit zeker een punt van aandacht.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.