Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Studenten VHL aan de slag met verduurzaming Stiens

woensdag 10 maart 2021

Begin februari jl. zijn 20 studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in vijf groepen begonnen met een aantal opdrachten/thema’s om te onderzoeken hoe het dorp Stiens in de toekomst meer duurzaam en energieneutraal kan worden. Zij doen dat in opdracht van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. die per thema een advies tegemoet kan zien.

Het is mogelijk dat inwoners van Stiens in de maanden maart en/of april worden benaderd door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij zijn dan bezig met een praktijkstudie in ons dorp. Hoe dat laatste precies gaat plaatsvinden is op dit moment niet bekend. Maar ons verzoek is, als u wordt gevraagd door deze studenten, om dan medewerking te verlenen en eventuele vragen te beantwoorden. Daar hebben we met z’n allen veel plezier van. De studenten kunnen hun praktijkstudie doen en de inwoners van Stiens kunnen later kennisnemen van de resultaten en zicht krijgen op mogelijkheden voor de toekomst.

Vijf thema’s

De eerste groep gaat uit van de vraagstelling dat Stiens in 2030 geheel energieneutraal zou moeten zijn. De vraag is dan welke besparingen moeten worden doorgevoerd en hoe komen de bewoners van Stiens aan voldoende en duurzaam geproduceerde energie.

De tweede groep houdt zich bezig met een zogenaamde routekaart met betrekking tot de warmtetransitie van de woningen in Stiens. Daarbij wordt onderzocht hoe de woningen het gebruik van aardgas kunnen verminderen en/of afbouwen en in welk tempo dat kan gebeuren en welke maatregelen nodig zijn voor die woningen, bijvoorbeeld qua isolatie.

De derde groep richt zich op de bewonersparticipatie. Daarbij komt de vraag aan de orde hoe de bewoners van Stiens zoveel mogelijk betrokken kunnen worden en actief kunnen bijdragen aan de energietransitie. Welke ambities zijn daar bijvoorbeeld voor nodig?

Groep vier kijkt naar de inzet en het gebruik van duurzaam vervoer. De studenten onderzoeken mogelijkheden, trends en bewonersambities en geven een advies over hoe duurzaam vervoer er uit zou kunnen of moeten zien.

De laatste groep richt zich op de lokale en circulaire wijze van voedselvoorziening en deeleconomie.  Zij proberen in kaart te brengen hoe deze ontwikkelingsambitie ligt bij de lokale bevolking.

De planning is de studenten eind april deze onderzoeken hebben afgerond. De Stienzer Energykoöperaasje zal daarna de rapportage bekend maken aan de bewoners van Stiens en hiervan onder meer verslag doen in De Stienser.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.